Χώροι υγιεινής σε κτίριο γραφείων – Βούλα Αττικής.

Ανακατασκευή χώρου wc, για την δημιουργία 2 θέσεων.

Εργοληψία: 3D σχεδιασμός, διαμόρφωση χώρου, μηχανολογική εγκατάσταση, ξηρά δόμηση, κουφώματα, πατητή τσιμεντοκονία.